Home > Waarom leef ik? > De Bijbel

Inhoud

Wat is de bijbel?

De Bijbel is het enige en echte boek van God. Door de Bijbel vertelt God ons wie Hij is. Alles wat in de Bijbel staat, is waar.

Er is geen ander boek dat belangrijker of net zo belangrijk is als de Bijbel.

De Bijbel is eigenlijk een verzameling van 66 boeken die geschreven zijn door mensen. God heeft die mensen op een bijzondere manier geleid en geïnstrueerd, zodat ze die boeken hebben geschreven overeenkomstig Gods wil. We noemen deze bijzondere besturing van God ‘inspiratie’.

2 Timotheüs 3:16-17, 2 Petrus 1:19-21, Openbaringen 22:18-19.

Waar heb ik een Bijbel voor nodig?

De Bijbel is het Woord van God, dat wil zeggen: God spreekt via de Bijbel tot ons. Om te horen wat God ons wil vertellen, moeten we de Bijbel dus lezen en bestuderen. Alleen het bezitten van een Bijbel is niet genoeg, we moeten erin lezen om God te leren kennen. Om de wil van God voor ons leven te begrijpen. In de Bijbel staat alles wat we moeten weten om gered te worden.

2 Timotheüs 3:16-17, Psalmen 119:9, Romeinen 10:17, Psalmen 1, Zacharias 6:12, Johannes 5:39.

Maar de Bijbel is moeilijk te begrijpen

Dat is waar. Dit geldt vooral voor mensen die nog niet veel kennis van de Bijbel hebben. Daarom lezen wij in de Bijbel dat het goed is dat mensen met elkaar de Bijbel bestuderen en groepen vormen en elkaar regelmatig opzoeken. We noemen dat ‘gemeenten’ of ‘kerken’. Het behoren tot een christelijke gemeente, kan ons helpen de inhoud van de Bijbel beter te begrijpen. Het is God Zelf die ons bijzondere inzichten kan geven om de Bijbel beter te begrijpen. Hij doet dat door de Heilige Geest.

Maar de Bijbel is toch niet betrouwbaar?

De Bijbel is historisch gezien het best bewaarde boek dat er bestaat. Er zijn in de loop der tijd duizenden zeer oude documenten gevonden die laten zien dat de inhoud nog steeds overeenkomt met hoe de oorspronkelijke auteurs het hebben opgeschreven.

Critici zeggen dat de Bijbel zoals we die nu kennen in de loop der eeuwen aangepast en beïnvloed is en daardoor onbetrouwbaar. Wetenschappelijk onderzoek bewijst echter het tegendeel.

Er is geen enkele andere historische bron die zo goed en volledig en uitgebreid is overgeleverd als de Bijbel. Verschillen die er bestaan met hele oude versies zijn slechts grammaticaal van aard en doen niets af aan de boodschap.

Er staan toch allemaal tegenstrijdigheden in de Bijbel?

Dat wordt ook vaak gezegd door critici. Maar ook dat is volstrekt overdreven en niet juist. Allereerst is de Bijbel nooit tegenstrijdig als het gaat over de kernzaken van het christelijk geloof. Daarnaast is het zo dat veel van deze tegenstrijdigheden slechts schijnbare tegenstrijdigheden te zijn die heel goed te verklaren zijn of blijken zaken te zijn die elkaar juist goed aanvullen. Hierover is veel geschreven door verschillende Bijbel geleerden.

De Bijbel staat toch vol met passages over geweld?

Nee, dat is echt een misvatting. Het overgrote deel van het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel dat de geschiedenis vertelt van Israël vóór de komst van Jezus Christus naar de aarde) gaat helemaal niet over geweld, maar over God, die er zeer naar verlangt dat mensen zich bekeren en gaan leven naar Zijn wil. Dat wil zeggen: Hem lief te hebben boven alles, en onze medemens als onszelf. Ongeacht wie dat is.

De delen die over geweld spreken zijn vaak verhalend van aard, en vertellen slechts wat er is gebeurd in de geschiedenis van Israël en de mensheid.

De (zeer spaarzame) oproepen tot geweld zijn nagenoeg allemaal van toepassing als bijzondere en éénmalige instructies voor het volk Israël en gericht op het heroveren van eigen grondgebied op vijandige volken.

Er wordt verder wel eens beweerd dat het Oude Testament vol staat met vrouwonvriendelijke wetgeving of slavernij accepteert. Dat is echter onjuist. Met enige kennis van de tijd waarin deze voorschriften zijn gegeven, blijkt juist dat deze wetgeving revolutionair humaan was voor die tijd, en erop gericht was om uitbuiting, misbruik en mensonterende omstandigheden tegen te gaan, slavernij in te perken en een stabiel gezinsleven te bevorderen.

Zijn er geen andere goede boeken?

Ja, er zijn veel boeken die de Bijbel verduidelijken en uitleggen. Ze kunnen ons helpen de inhoud van de Bijbel beter te begrijpen.

Maar die boeken kunnen nooit zo belangrijk zijn als de Bijbel zelf en hebben niet hetzelfde gezag. Alleen de Bijbel is het Woord van God. Geen enkel ander boek kan leringen van de Bijbel veranderen of er nieuwe leringen aan toevoegen.

Wees voorzichtig bij het gebruik van andere boeken. Helaas zijn er veel boeken die christelijk lijken, maar fouten bevatten. Ze bevatten leringen die niet bijbels zijn. Alleen de Bijbel is volkomen betrouwbaar.

Het is ook belangrijk om te weten dat er vertalingen van de Bijbel zijn die bewust fouten bevatten om zo een andere leer te brengen. Bijvoorbeeld de Nieuwe-Wereldvertaling, de Bijbel die Jehova’s Getuigen gebruiken.

Mattheüs 7:15, Mattheüs 24:24, 2 Korinthe 11:13, 2 Petrus 2:1, 1 Johannes 4:1, Johannes 1:1 en 14, Openbaringen 22:19, 1 Petrus 1:25, 2 Petrus 3:1 en 2, 2 Petrus 3:15 en 16.

Lees verder: Het gebed