Home > Waarom leef ik? > Wie is God?

Inhoud

Wie is God?

Naar het antwoord op die vraag is de mensheid al eeuwenlang op zoek. Misschien u ook wel. Ik hoop het, want die vraag is werkelijk belangrijk.

Wat vaststaat, is dat wij nooit volledig kunnen begrijpen wie God is, simpelweg omdat ons menselijk verstand daarvoor te beperkt is. Wat wel duidelijk is, is dat alle religies verschillend denken over wie God is. Dat kan natuurlijk niet allemaal waarheid zijn.

Belangrijk is dus vooral wat God ons vertelt over Zichzelf. Daarvoor moeten we het Boek gebruiken dat zelfs wetenschappelijk gezien het meest betrouwbare historische boek is wat er bestaat: De Bijbel.

Hoewel we daar in dit boekje niet al te diep op in kunnen gaan, kan ik u verzekeren dat er heel veel redenen zijn om aan te nemen dat de Bijbel werkelijk het (enige) Boek is dat ons op een volledig betrouwbare wijze vertelt wie God is en ons Gods wil voor ons leven bekend maakt.

Dat is natuurlijk een kwestie van geloof. Tegelijk is dat wel geloofwaardig. De duizelingwekkende wijsheid die er in de Bijbel te vinden is, kán simpelweg niet van mensen afkomstig zijn. En de levens veranderende kracht die er van de Woorden van de Bijbel uitgaat, is al door miljoenen mensen ervaren.

Laten we samen kijken wat de Bijbel zegt over God. Wie zegt Hijzelf dat Hij is?

De antwoorden op de vragen zijn gebaseerd op de Bijbel. Daarom vindt u onder elk antwoord verwijzingen terug naar teksten in de Bijbel waarop het antwoord is gebaseerd.

Wat zegt de Bijbel over God?

God is, volgens de Bijbel, een Geest. Dat betekent dat Hij niet uit materiaal bestaat, zoals wij mensen bestaan uit vlees en bloed.

God is dus normaal gesproken niet waarneembaar met onze ogen, maar bevindt zich tegelijkertijd nooit ver van ons. De Bijbel zegt dat wij ons voortdurend bevinden in Zijn aanwezigheid en niet aan Zijn aandacht kunnen ontsnappen.

God is de maker en oorsprong van alles wat bestaat. Hij is de bron van liefde en goedheid. Hij is heilig, wat betekent dat God geen onrecht, slechtheid en kwaad kan accepteren. Hij is uniek en almachtig.

Handelingen 17:27-28, Johannes 4:24, 1 Petrus 1:16, Jeremia 32:27, Exodus 34:6-7, Jesaja 6:3, Jacobus 1:17, Deuteronomium 6:4.

Is er maar één God?

Ja, er is maar één God die werkelijk God is. Dat is de God van de Bijbel. Daar is de Bijbel volstrekt helder over. Alle andere goden en godsdiensten zijn verzinsels van mensen of misleidingen van de grote tegenstander van God, die Satan wordt genoemd.

De enige ware God, de God van de Bijbel is een God die uit drie personen bestaat: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. Hoewel alle drie de personen God zijn, zijn het toch geen drie goden. Ze vormen samen één God, op een manier die voor ons nooit helemaal te begrijpen valt. Ze vormen een perfecte eenheid.

Het is net als met de Nederlandse vlag. De drie kleuren (rood, wit en blauw) vormen samen één vlag. En elk van die kleuren is nodig om samen de vlag van Nederland te kunnen vormen. Samen vormen zij één vlag.

Deze drie Goddelijke Personen vormen dus samen één God. Zijn belangrijkste Naam is Jehova, of Jahweh. Dat betekent: Ik ben die Ik ben. De enige, onveranderlijke en altijd betrouwbare God.

1 Johannes 5:7, Deuteronomium 6:4, Johannes 20:28, Johannes 10:30.

Geloof in God veroorzaakt toch alleen maar geweld?

Dat wordt inderdaad vaak beweerd door sceptici, maar is dat eigenlijk wel waar? Er zijn inderdaad religies die geweld richting andersdenkenden rechtvaardigen.

Iedereen die de inhoud van de Bijbel (enigszins) kent, weet dat de Bijbel juist gericht is op het liefhebben van de naaste en geweld afwijst. Iedereen die zich christen noemt en het gebruik van geweld gerechtvaardigd vindt, kan zich niet beroepen op de Bijbel. Een treffend voorbeeld daarvan zijn de kruistochten in de middeleeuwen die onder de naam van het christendom zijn gehouden. Er is niemand die dat met een beroep op de Bijbel kan rechtvaardigen. Het motief daarvoor was ten diepste politiek van aard.

Het christelijk geloof zelf is geen oorzaak van geweld. Sterker nog, in de gehele geschiedenis zijn talloze voorbeelden van mensen die dóór hun geloof in Jezus Christus totaal veranderden van gewelddadige, in vredelievende mensen.

Wel gebeurt het vaak dat er gewelddadig op christenen wordt gereageerd. Tegenwoordig zijn er wereldwijd talloze christenen die worden vervolgd of zelfs gedood vanwege hun geloof. Het bijzondere is dat zij daar niet met geweld op reageren, maar dit bijna altijd lijdzaam ondergaan.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat de meest gewelddadige en meest dodelijke regimes uit de geschiedenis van de mensheid juist het bestaan van God ontkenden en het christelijk geloof verboden en bestreden. Denk maar aan regimes als dat van Mao Zedong, Jozef Stalin of Adolf Hitler. Geen van hen geloofde in God en juist tijdens hun regeringen, zijn miljoenen mensen gedood. Als God niet zou bestaan, zouden er ook geen universeel geldende normen en waarden zijn. Dan wordt het verschil tussen goed en kwaad bepaald door wat de mensheid op dát moment goed en kwaad vindt.

Lees verder: De grote scheiding