Home > Waarom leef ik? > De kerk

Inhoud

Wat is de kerk eigenlijk?

Het woord ‘kerk’ wordt op veel manieren gebruikt. Misschien denkt u bij dit woord gelijk aan het kerkgebouw, de plek waar christenen samenkomen. Maar dat is niet de kerk.

De Bijbel leert ons dat het Gods wil is dat christenen zich verenigen in groepen en niet op zichzelf blijven. Ze dienen naar elkaar om te zien, elkaar regelmatig op te zoeken en onderling verbonden te zijn. Die groepen christenen noemt de Bijbel ‘gemeenten’ of ‘kerken’.

De kerk is dus niet een gebouw, maar een groep christenen die samen een eenheid vormen.

Johannes 17:20 en 21, Handelingen 2:47, Handelingen 14:27, Mattheüs 18:20, 1 Korinthe 1:2.

Hoe vormen deze groepen christenen een eenheid?

De Bijbel zegt dat de christelijke gemeente een eenheid moet vormen waarin de liefde tot God en tot elkaar centraal staat. Een eenheid waarin iedereen een eigen plek en taak heeft gekregen.

Die eenheid wordt in de Bijbel vergeleken met de werking van een lichaam. Elk lichaamsdeel heeft een functie en is nodig om het lichaam goed te laten functioneren. Een lichaamsdeel dat niet aan het lichaam is verbonden, kan niets. De lichaamsdelen kunnen niet zonder elkaar en als er één lichaamsdeel pijn heeft, lijdt het hele lichaam daaronder. Zo zou de christelijke gemeente ook moeten functioneren.

Door een gemeente te vormen, kunnen christenen elkaar steunen. Ze kunnen elkaar stimuleren en aanmoedigen om God te dienen. Ze kunnen samen zingen. Ze kunnen de Bijbel met elkaar bestuderen en elkaar vertellen wat ze leren. Ze kunnen voor elkaar bidden. Ze kunnen elkaar helpen als ze in de problemen zitten of als ze ziek zijn.

Alles in de gemeente dient gericht te zijn op het dienen van God en op het dienen van elkaar.

Christelijke gemeenten hebben de taak om hier op aarde vertegenwoordigers van Jezus te zijn. Ze moeten dus dezelfde houding hebben als Jezus had toen Hij op aarde was. In alles het voorbeeld van Jezus volgend. En de kerk heeft als belangrijkste opdracht gekregen om het goede nieuws van redding door Jezus te brengen aan iedereen. Aan alle mensen in de hele wereld.

Handelingen 2:47, Handelingen 14:27, 1 Korinthe 1:2, Efeze 1:22, Efeze 5:24, 30 en 33, Mattheüs 18:20, Hebreeën 10:25, Psalmen 35:18, 2 Korinthe 13:11, 1 Korinthe 12, Mattheüs 28:19 en 20, Markus 16:15, Romeinen 10:14.

Er zijn heel veel kerken. Wat is de beste kerk?

Er is in de hele wereld geen perfecte kerk te vinden, omdat elke kerk uiteindelijk bestaat uit gebrekkige mensen. Maar er zijn wel kerken die (met vallen en opstaan) proberen met elkaar kerk te zijn zoals God het volgens de Bijbel heeft bedoeld. Kerken die het gezag van de Bijbel serieus nemen en proberen in de praktijk te brengen wat God daarin van hen vraagt.

Als u een kerk zoekt, zoek dan een kerk waar God en de Bijbel werkelijk de belangrijkste plaats innemen. Waar de Bijbel correct wordt uitgelegd. Waar het eren van God het belangrijkste is in hetgeen er wordt gedaan, gezegd en gezongen. Helaas zijn er ook veel kerken waar dit niet het geval is.

1 Timotheüs 6:5, 2 Timotheüs 4:4, 3 Johannes 1:4, Filippenzen 4:4, 2 Petrus 2:1, 1 Johannes 4:1, Handelingen 2:47.

Dus niet alle kerken zijn hetzelfde?

Jammer genoeg niet. Er zijn veel kerken waar bepaalde Bijbelse waarheden niet worden erkend. Er zijn bijvoorbeeld predikers of voorgangers (mensen die in de kerk de Bijbel uitleggen in een preek) die het niet volledig eens zijn met de inhoud van Bijbel.

Er zijn ook kerken waar ontkend wordt dat Jezus écht God is. Of die zeggen dat er naast de Bijbel ándere goddelijke boeken zijn die net zo belangrijk zijn of nog wel belangrijker. Er zijn ook kerken die zeggen dat onze redding afhangt van onszelf, van ónze goede daden.

2 Petrus 2:1, Mattheüs 7:15, Mattheüs 24:11, Handelingen 13:6, 1 Johannes 4:1, 1 Timotheüs 6:9-10, Mattheüs 6:19-20, Deuteronomium 18:21-22.

Waarom heeft een gelovige een kerk nodig?

God wil dat christenen samen geloven, niet alleen. In Zijn wijsheid heeft God de kerk gegeven als middel om een ​​eenheid van gelovigen te vormen. Zodat het geloof onderling versterkt kan worden. De kerk is nodig om geestelijk te groeien in kennis van God. Ook om de liefde van God met elkaar te kunnen delen en die liefde aan anderen in de wereld te laten zien en door te geven.

Gelovigen die geen deel willen uitmaken van een kerk of vaak afwezig zijn in de kerkdiensten, kunnen niet groeien in kennis en geloof en doen daarmee hun geestelijk leven ernstig tekort.

1 Korinthe 14:12, Efeze 3:18, Hebreeën 10:24-25, Johannes 17:21, Handelingen 14:27, 1 Korinthe 1:2, Mattheüs 18:20, Psalmen 35:18, 1 Korinthe 12:12 en 27.

Mag mijn kerk mij corrigeren?

De kerk is ook bedoeld als een middel van God om ons op een liefdevolle manier te corrigeren als we in zonde vallen of als we op een verkeerde weg zijn. Zo helpt de gemeenschap van de kerk de gelovigen ​​om te blijven in de wegen van God.

Uiteraard mag de kerk alleen mensen corrigeren als zij dit doen op basis van de Bijbel.

Dit alles is erg nuttig om het geloof te versterken. Om de gelovigen te helpen een christelijk leven te leiden. En om steeds meer toegewijd te raken aan God.

Mattheüs 18:15-22, 1 Korinthe 4:14-16, 1 Timotheüs 5:1, 2 Timotheüs 4:2, Titus 2:15, Titus 3:1, 1 Petrus 2:11.

Waarom komen christenen op zondag samen?

Zondag is een heel bijzondere dag voor christenen. Het is een feestdag. Het is de dag dat Jezus opstond uit de dood.

De Bijbel zegt dat dát daarom de dag van de Heere is. Het is daarom belangrijk om die dag naar de kerk te gaan en die hele dag toe te wijden aan het dienen van God.

De Bijbel zegt dat we elke week één rustdag moeten houden. Een dag om te rusten van ons werk, bij onze familie te zijn en samen de kerk te bezoeken.

God heeft ons niet zo gemaakt dat we het aankunnen om elke dag te werken. Dat is te stressvol en te belastend voor ons als mensen. We hebben elke week een rustdag nodig om goed te kunnen functioneren.

We vermijden daarom op zondag alle werkzaamheden en studie. Behalve het werk van barmhartigheid (gezondheidszorg) en veiligheid (politie en leger).

Exodus 20:8-11, Genesis 2:2 en 3, Handelingen 20:7.

Lees verder: Hoe nu verder?