Home > Waarom leef ik? > Het goede nieuws

Inhoud

Is het mogelijk om weer vrede met God te sluiten?

Als het aan ons ligt is er geen hoop. Van onze kant is er geen oplossing voor dit probleem. De zonden die we dagelijks begaan, maken het probleem alleen maar groter en erger. En vanwege onze zondige aard is het onmogelijk om te leven zonder te zondigen of ons leven in eigen kracht te verbeteren.

Zelfs als we vanaf nu niet meer zouden zondigen (wat onmogelijk is), dan nóg kunnen we onze zonden uit het verleden niet ongedaan maken.

Er zijn mensen die denken dat we slechte daden kunnen compenseren door er iets goeds tegenover te stellen. Maar dat is onmogelijk, want zelfs als we iets goeds zouden doen, dan doen we slechts iets wat we verplicht zijn om te doen. God verlangt niet van ons dat we soms iets goeds doen maar dat we altijd het goede doen.

Onze zonden zijn voor God zó ernstig en raken Hem zó diep, dat God geen enkele zonde vergeet. Van onze zijde is er geen oplossing. Als het aan ons ligt is het oordeel onvermijdelijk.

Romeinen 3:20, Romeinen 7:14 en 15, Jesaja 64:6, Psalmen 5:4, Openbaringen 20:11-15.

En van Gods kant?

Hier begint het goede nieuws. Het allerbeste nieuws dat er bestaat. Hoewel dat volledig terecht zou zijn, heeft God de mensheid niet verlaten en ons niet overgegeven aan de trieste, uitzichtloze en troosteloze toestand waarin we verkeren.

2 Petrus 3:9, Ezechiël 33:11, 1 Timotheüs 2:4.

Wat heeft God dan gedaan?

Hoewel er niemand was die van zichzelf verlangde naar God en op zoek was naar God, en niemand liefde tot God had, heeft God het Allerliefste naar deze duistere wereld gezonden wat Hij had. Zijn innig geliefde eigen en enige Zoon: Jezus Christus.

Johannes 3:16-18, Mattheüs 17:5, Mattheüs 3:17.

Wat deed Gods Zoon, Jezus Christus?

De Zoon van God, Jezus Christus, werd geboren als mens. Hij werd onderdeel van de wereld die Hij Zelf heeft gemaakt.

Jezus Christus werd Mens en God in één persoon. Hij kwam met een heel bijzonder doel. Namelijk om de grote scheiding tussen God en mensen op te lossen. De scheiding die wij creëren met onze zonden.

Dat was echter alleen mogelijk als Jezus de veroordeling op zich zou nemen die wij hebben verdiend. Als Hij de intense verontwaardiging, de toorn van God over Zich heen zou laten komen die wij veroorzaakt hebben met onze ongehoorzaamheid.

En dat is wat Hij deed. Jezus leefde een perfect, zondeloos leven, volledig aan God toegewijd. Hij had God lief boven alles en hield van Zijn medemensen als niemand anders. Maar ondanks dat Hij volmaakt goed was, werd Jezus door de meeste mensen veracht. Zelfs door Zijn eigen familieleden. Hij werd genegeerd en uitgescholden, bespuugd, vernederd en mishandeld.

En aan het einde van Zijn leven op aarde werd Jezus volkomen onterecht ter dood veroordeeld. Zeer zwaar gemarteld en tenslotte naakt aan een houten kruis vastgetimmerd, door grote spijkers door Zijn handen en voeten te slaan en het houten kruis vervolgens rechtop te plaatsen. Een verschrikkelijke, intens pijnlijke en zeer vernederende executie. Hij stierf alsof Hij de zwaarste crimineel was die er ooit had geleefd, terwijl Hij in werkelijkheid het meest perfecte leven ooit geleefd had.

Maar wat nóg zwaarder was voor Jezus, was, dat Hij leed onder de intense verontwaardiging van God over de zonden. Hij voelde zich volkomen verlaten door God, Zijn Vader. Hij riep daarom uit aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”

Maar dat alles onderging Hij geheel vrijwillig om ​​Redder van mensen te kunnen zijn. Hij deed dit uit liefde voor mensen die van zichzelf helemaal niet naar vrede met God verlangen en zonden helemaal niet zo’n groot ‘probleem’ vinden.

Daarna gebeurde er een onbegrijpelijk groot wonder: Jezus stond op uit de dood. Hij leeft! Hij versloeg de dood voor altijd. Zo droeg Jezus het oordeel, de eeuwige straf, de vervloeking en de grote schuld, veroorzaakt door de zonde. En creëerde zo de mogelijkheid om weer met God in vrede te kunnen leven. Ongeacht de hoeveelheid en de ernst van iemands zonden.

We noemen deze prachtige boodschap ‘het evangelie’. Het woord ‘evangelie’ betekent letterlijk: goed nieuws. Het evangelie is het allerbeste nieuws wat er in de wereld bestaat.

Lucas 2:1-20, Galaten 3:13, Hebreeën 2:9 en 14, 2 Korinthe 5:21,
1 Korinthe 15:20-22, Johannes 1:29 en 36, Jesaja 53, 1 Petrus 2:24, Kolossensen 1:13, Mattheüs 24:14, Johannes 3:36.

Jezus stond op uit de dood? Dat is onmogelijk!

Ja, dat lijkt onmogelijk. Maar toch is het waar. Het is het grootste wonder wat ooit is gebeurd en het is de belangrijkste gebeurtenis in het christelijk geloof. Zonder de opstanding van Jezus zou het christelijk geloof betekenisloos zijn, omdat het dan zou betekenen dat christenen een dode zouden vereren die niet bij machte is om iets voor hen te betekenen.

Jezus bleef echter niet in het graf na Zijn gruwelijke dood, maar stond op! Hij werd opgewekt door Zijn Vader. Zijn menselijk lichaam werd weer levend. Deze gebeurtenis is niet te verklaren, maar is absoluut waar. Alleen al als we de feitelijke gebeurtenissen op een rij zetten die zelfs door onafhankelijke niet-christelijke bronnen worden bevestigd, blijkt dat Jezus is opgestaan:

  1. Het graf waar Jezus’ lichaam lag, werd hermetisch gesloten en werd streng bewaakt door zeer geoefende militairen. Toch gingen zij op de vlucht voor wat er gebeurde op die zondagmorgen en verdween het lichaam van Jezus uit het graf.
  2. Hoewel de volgelingen van Jezus werden beschuldigd van diefstal van het lichaam van Jezus, zijn ze daarvoor nooit vervolgd of gearresteerd. De opstanding is dus door tegenstanders van Jezus nooit ontkracht. Bovendien is diefstal niet aannemelijk, omdat de zwachtels waarin Zijn lichaam was gehuld, achterbleven in het graf.
  3. Meer dan vijfhonderd mensen hebben Jezus ná Zijn opstanding lijfelijk en persoonlijk ontmoet en van hen heeft nooit iemand later ontkend dat het niet waar was. Velen van deze getuigen zijn zelfs de marteldood gestorven, terwijl ze dat hadden kunnen voorkomen door simpelweg te herroepen dat Jezus niet uit de dood was opgestaan.
  4. Een aantal uitgesproken vijanden van Jezus’ volgelingen, zijn kort na Zijn opstanding tot geloof gekomen, omdat ze een ontmoeting met Hem hebben gehad.
  5. Na de opstanding, begon een krachtige, snelle en wereldwijde opmars van het christelijk geloof. Mensen die christen werden, werden wezenlijk en grondig veranderd door het geloof in Jezus.

Er zou nog meer te noemen zijn. Een argument dat vaak gebruikt wordt tegen de opstanding van Jezus is dat het wetenschappelijk onmogelijk is dat een dode weer gaat leven. Maar dat sluit de macht van God uit. Als God bestaat en almachtig is, dan bestaan wonderen ook en is het dus ook mogelijk dat Jezus is opgestaan.

Jezus leeft! En het bijzondere is, dat u Hem persoonlijk kunt leren kenen. Ja, Hij is bij machte om ook uw leven volledig te veranderen.

Mattheus 27:60-66, Johannes 19:40, 20:6-7, Mattheus 28:11-15, 1 Korinthe 15:1-8 en 19-20, Handelingen 4:4, Handelingen 9:31.

Voor wie heeft Jezus dit allemaal gedaan?

Jezus heeft niet voor iedereen geleden en is niet voor alle mensen in de hele wereld gestorven. Niet iedereen wordt gered van het oordeel dat wacht. Onze redding is een persoonlijke zaak tussen God en ons.

Jezus heeft redding tot stand gebracht voor ieder die in Hem gelooft, met een echt geloof. Voor hen die in Jezus geloven als Redder met heel het hart. Jezus leed dus niet voor iedereen, maar voor hen, die in Hem geloven. In plaats van hen heeft Jezus Zijn leven geven.

Door een echt geloof in Jezus, kan je dus vergeving van je zonden ontvangen. Dat is het enige wat ware en eeuwige vreugde geven kan. Het geloof in Jezus is de enige manier om vrede te ontvangen met God.

En degenen die in Hem geloven, komen niet in de hel terecht. Jezus heeft de hel voor hen al ondergaan, met de manier waarop Hij is gemarteld en gedood. Degene die in Jezus geloven zullen niet worden veroordeeld voor hun zonden. Want hun oordeel is al door Jezus Christus gedragen.

Allen die geloven in Jezus met een echt geloof, zullen na hun dood voor altijd bij hun Redder, Jezus Christus mogen zijn. Altijd genietend van Zijn aanwezigheid, liefde en ontferming. Zij zullen zich altijd verwonderen over het feit dat Jezus hun oordeel op zich heeft genomen, terwijl ze Hem er niet eens om gevráágd hebben dat te doen.

Het is God Zelf die zondaren zoekt en redt. Hij doet dat uit eigen initiatief. Anders zou er niemand behouden worden. Er is immers niemand die uit eigen beweging naar God zoekt?

Romeinen 5:8, Johannes 3:36, Efeze 2:8, Johannes 3:16, Efeze 2:17, Kolossensen 1:20, Kolossensen 1:14, Johannes 10:14 en 15, 1 Thessalonicenzen 4:17, 1 Korinthe 1:18, 1 Korinthe 2:9,
Hebreeën 11:1, Openbaringen 21:1-8, Kolossensen 2:13-14.

Lees verder: Het geloof