Home > Waarom leef ik? > Het geloof

Inhoud

Het is dus nodig om te geloven?

Ja, dat klopt. Het geloof is onmisbaar. Zonder persoonlijk geloof in Jezus Christus is er geen behoud mogelijk en is hetgeen Jezus heeft gedaan voor ons nutteloos.

Maar het is belangrijk te weten wat het geloof nu precies is. Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik geloof dat God bestaat’.

Het echte geloof is niet zomaar een gevoel of oppervlakkige acceptatie van een bepaalde overtuiging.

Het ware en echte geloof is een diepgaande overtuiging die het hele menselijke bestaan beïnvloedt, doortrekt en verandert. Het is dus heel belangrijk om te weten wat de eigenschappen zijn van een waar en echt geloof in Jezus Christus.

Jacobus 2:17

Wat is een echt geloof?

Waar geloof is ten eerste een diepe overtuiging in het hart dat de hele Bijbel werkelijk het Woord van God is. Dat God Zichzelf daardoor aan ons bekendmaakt. En dat alles wat in de Bijbel staat écht waar is.

Het is ook een heel diep vertrouwen dat Jezus mijn Redder is, ook al verdien ik het helemaal niet dat Hij mij redden zou. Het is een vertrouwen in Jezus, dat Hij naar deze wereld kwam om in mijn plaats te lijden, om voor mijn zonden te betalen en om mijn straf aan het kruis te dragen.

En het is het geloof dat Jezus werkelijk en lichamelijk uit de dood is opgestaan. Dat Hij leeft en dat Hij alle macht heeft over mijn leven. Dat Hij het waard is om aanbeden en in alles gediend en gehoorzaamd te worden. En dat Hij mij onderwijst en leidt door Zijn Woord, de Bijbel en mijn leven verandert. En dat Hijzelf in mij woont, doordat God Zelf door de Heilige Geest intrek heeft genomen in mijn hart. Met het hart wordt in de Bijbel het diepste van mijn zijn bedoeld.

Hebreeën 11:1, Handelingen 16:14, Handelingen 16:30-31,
2 Timotheüs 3:16-17, Johannes 1:12, Efeze 2:8. Johannes 3:14-18, Jacobus 2:17, Handelingen 8:37, Romeinen 10:9-10, Johannes 6:29, 1 Johannes 5:1.

Zijn er ook niet-echte vormen van geloof?

Ja, er zijn vormen van geloof die niet echt zijn en u niet de redding brengen die Jezus tot stand heeft gebracht. Er zijn grofweg drie vormen van geloof die uiteindelijk niet het echte geloof zijn:

Er zijn mensen die in de kracht van God geloven en op Hem vertrouwen als ze in nood zijn, echter alleen om een ​​wonder te ontvangen of om hulp te krijgen bij problemen. Als ze die hulp niet nodig hebben, hebben ze God ook niet nodig. We noemen dat een wondergeloof.

Er zijn mensen die wel geloven dat de Bijbel het Woord van God is en zelfs geloven dat de inhoud van de Bijbel echt waar is. Maar uiteindelijk ontbreekt hen het verlangen en de wil om God te gehoorzamen en hun leven werkelijk aan God toe te wijden. De boodschap van de Bijbel raakt hun hart niet werkelijk. We noemen dat een historisch geloof.

Er zijn soms mensen die met veel gevoel en vreugde geloven, en met veel enthousiasme de Bijbelse boodschap ontvangen. Maar dat duurt slechts een tijd. Na een bepaalde tijd raken ze teleurgesteld in wat het geloof hen brengt en keren ze terug naar het leven zoals ze dat hadden vóórdat ze geloofden. We noemen dat een tijdgeloof.

Al die vormen van geloof zijn uiteindelijk niet het echte geloof. En het is belangrijk dit verschil te begrijpen, want alleen door echt geloof is het mogelijk redding te ontvangen.

Mensen die het echte, oprechte geloof ontvangen, zullen dat nooit meer verliezen.

Jacobus 2:19, Mattheüs 13:18-23, Mattheüs 13:1-9, Mattheüs 13:18-23, Mattheüs 7:21-23, 2 Timotheüs 4:10.

Hoe kan ik een echt geloof ontvangen?

Geen enkel mens kan u het echte geloof geven. Dat is namelijk het werk van God en een geschenk dat alleen God u kan geven.

Als u echt het verlangen heeft om het geloof te ontvangen, ga dan tot God in gebed. Smeek God om in uw leven te komen, uw leven te veranderen en uw zonden te vergeven. Lees de Bijbel en bezoek kerkdiensten waarin de Bijbel goed wordt uitgelegd. God kan juist de uitleg van de Bijbel gebruiken om u echt geloof te geven.

Efeze 2:8, Galaten 5:22, Johannes 6:29, Johannes 6:44.

Wat gebeurt er als iemand echt geloof ontvangt?

Er zijn drie belangrijke elementen die volgens de Bijbel onlosmakelijk verbonden zijn aan het leven van elke oprecht gelovige:

1. Overtuiging van zonde. God gebruikt Zijn Woord om mensen ervan te overtuigen en te laten beseffen dat zij werkelijk zondaar zijn. Dat zondigen heel erg is, omdat God goed is en Hij juist onze volledige toewijding en gehoorzaamheid verdient. Dat het terecht zou zijn als God ons zou veroordelen en zou straffen om wie we zijn. Dat iedereen van zichzelf gescheiden van God leeft en daarom nooit echt gelukkig worden kan. Maar ook overtuigt God iedere oprecht gelovige ervan dat het onmogelijk is onszelf te redden van de dreigende straf.

Als de overtuiging van zonde echt is, zal dat een diepe pijn in het hart veroorzaken. Een groot liefdesverdriet dat het hart breekt, omdat het samengaat met een groot verlangen om uit liefde met God in vrede te leven.

De bedoeling van deze overtuiging van zonde is om God om vergeving en herstel te vragen.

2. Kennis van Jezus Christus. Het is noodzakelijk voor iedere oprecht gelovige, om de Heere Jezus Christus persoonlijk te leren kennen en te ontvangen als Redder. Om met heel het hart te vertrouwen dat Hij kwam om zondaren te redden van de straf die zij verdienden. Maar dat vertrouwen is iets persoonlijks wat God door Zijn Woord in het hart geeft. Het is dus nodig om persoonlijk te weten en te geloven dat Jezus voor uw zonden heeft betaald en de straf die u verdiend had, door Zijn lijden aan het kruis op zich heeft genomen.

3. Een nieuw leven. Het persoonlijk kennen van de Heere Jezus en de wetenschap wat het Hem heeft gekost om de redding tot stand te brengen, veroorzaakt als het goed is zo’n grote dankbaarheid in het hart van de oprecht gelovige, dat hij ernaar verlangt om nu zijn hele leven aan God toe te wijden.

Het kan dus niet anders, of het leven van een oprecht gelovige verandert ingrijpend. Terwijl hij eerst leefde voor zichzelf, en God nauwelijks iets voor hem betekende, wil hij nu God liefhebben, dienen en volgen boven alles. En daarom krijgt hij ook het verlangen om zijn medemensen lief te hebben. Het geeft dus een verlangen om God te gehoorzamen uit liefde, overeenkomstig de leefregels en voorschriften die God heeft gegeven in de Bijbel.

1. Handelingen 2:37-47, Lucas 18:13, Lucas 15:21, Psalmen 51:4, 1 Samuel 12:10, Psalmen 41:5, Jeremía 14:7.
2. 1 Johannes 1:9, Handelingen 10:43, Efeze 1:7, Handelingen 4:12, Romeinen 1:16, Jesaja 53, 1 Johannes 4:9-10.
3. 1 Petrus 2:1-3, Psalmen 9:2, Mattheüs 5:16, Romeinen 6:13, Hebreeën 12:1-3, 1 Johannes 3:5-6, 1 Johannes 3:10-18. 1 Johannes 5:1-4, Mattheüs 7:21.

Zijn er geen andere manieren om vergeving van zonden en vrede met God te verkrijgen?

Nee. Alleen door een echt geloof in Christus Jezus kan een zondaar worden gered.

Veel mensen denken echter dat er andere manieren zijn om God gunstig te stemmen. Ze denken dat God hen zal accepteren omdat ze goed leven. Omdat ze de voorschriften van de Bijbel zo stipt mogelijk proberen te houden. Omdat ze regelmatig bidden, omdat ze naar de kerk gaan of omdat ze veel in de Bijbel lezen.

Op zichzelf zijn dat best belangrijke dingen. Maar al die bezigheden kunnen niemand redden van de eeuwige straf die dreigt op de zonden die we doen.

Heel veel mensen denken dat goede daden slechte daden bij God ongedaan kunnen maken. Maar ook dat is niet juist. Alleen Jezus kan ons verlossen van onze zonden en ons redden door hetgeen Hij aan het kruis heeft gedaan. Er is geen andere weg. Er is geen andere redder dan Jezus.

Johannes 14:6, Romeinen 4:5, Handelingen 4:12,
1 Timotheüs 2:5, 1 Johannes 2:1-2, Romeinen 10:3, Efeze 2:8-9, Mattheüs 5:20, Spreuken 11:4, Jesaja 58:1-7.

Welke leefregels en voorschriften heeft God gegeven?

In de Bijbel vinden we talloze leefregels en voorschriften. Dat noemen we ook wel de geboden.

Het belangrijkste gebod wat de Bijbel ons voorschrijft is: Heb God lief boven alles en uw medemens net zo lief als uzelf. In de hele Bijbel vinden we concrete voorschriften hoe we dat in de praktijk van alle dag dienen vorm te geven.

Een heel goede samenvatting van Gods wetten, vinden we in de zogenaamde Tien Geboden. Tien gouden leefregels die concreet laten zien wat God van ons vraagt. De eerste vier gaan over het dienen van God, de laatste zes over het liefhebben van onze medemensen.

Exodus 20:1-17, Mattheüs 22:35-40. 

De Tien Geboden

Geef God de allerhoogste plaats in uw leven en dien geen andere goden.

Aanbid geen beelden of dingen dan alleen God Zelf.

Gebruik Gods Naam altijd met eerbied en vloek niet.

Reserveer één dag in de week voor God en gebruik die dag niet om te werken of te studeren.

Respecteer en gehoorzaam uw ouders en allen die een leidinggevende of gezaghebbende positie hebben.

Dood niet, maar bescherm het leven.

Pleeg geen overspel, maar eer het huwelijk tussen één man en één vrouw.

Steel niet, maar wees voorzichtig met de bezittingen van een ander.

Lieg niet, spreek altijd de waarheid.

Wees tevreden en wees niet jaloers of begerig om meer te ontvangen dan u hebt gekregen.

Met welk doel heeft God ons die wetten gegeven?

Gods geboden zijn bedoeld om ons er meer en meer van te overtuigen en te doordringen dat we zondaars zijn die Gods geboden niet kunnen houden zoals Hij dat wil.

Door de geboden komen we dus tot de ontdekking dat we zondaars zijn en dat we onszelf onmogelijk kunnen redden van onze zonden.

God gebruikt de geboden zodat we onze redding alleen zoeken in Jezus Christus, die de geboden op een perfecte manier heeft gehouden toen Hij op aarde leefde. Hij deed dat in plaats van de oprechte gelovigen, omdat zij dat nooit kunnen volbrengen.

Gods geboden zijn ook een duidelijke gids voor alle gelovigen om een ​​christelijk leven te leiden, en uit liefde gehoorzaam te zijn aan de wil van God.

Gelovigen hebben het verlangen om de geboden te gehoorzamen, omdat ze God liefhebben.

Het is niet zo dat de gehoorzaamheid aan Gods geboden hen geschikt maakt om door God gered te worden. Dat kan alleen door het geloof in Jezus Christus.

Romeinen 3:19-20, Galaten 3:24, 1 Johannes 5:1-4, Mattheüs 5:17, Romeinen 13:8-10, 1 Thessalonicenzen 4, 1 Johannes 2:3-6, Mattheüs 7:21.

Dus gelovigen zondigen niet meer?

Dat is helaas niet het geval. Oprechte gelovigen kunnen ook zondigen. We lezen dat in de Bijbel over bekende gelovigen zoals Noach die dronken werd, Abraham die loog, David die vreemdging en Petrus die ontkende dat hij bij Jezus’ volgelingen hoorde.

Elke gelovige moet erkennen dat hij zondaar blijft. Toch is het bijzonder kwalijk als een gelovige in zonde valt. Zeker omdat dit het imago van het christelijk geloof bijzonder schaden kan.

De Bijbel zegt ons dat God werkt in het leven van de oprechte gelovigen en hen verandert. God is bezig om hen op Christus Zelf te laten lijken. Maar dat is een proces van vallen en opstaan. En de menselijke aard is en blijft zodanig beschadigd door de zonde, dat het bereiken van volmaaktheid een onmogelijkheid is.

Toch geeft God ieder waar-gelovige het verlangen om zondeloos te leven, ook al is dat onmogelijk. Alleen met Gods hulp is het voor de gelovige mogelijk om tegen het verlangen om te zondigen te strijden.

Dit levens veranderende proces dat plaatsvindt door vallen en opstaan ​​duurt het hele leven lang. De Bijbel noemt dat ‘heiliging’ of ‘heiligmaking’.

Romeinen 7:13-25, 1 Johannes 1:8-10, Galaten 5:17, 2 Korinthe 7:1.

Is het geloof alleen voor fatsoenlijke mensen?

Nee. De Bijbel zegt juist het tegenovergestelde. Het is voor keurige en fatsoenlijke mensen juist vaak heel moeilijk om te accepteren en ervan overtuigt te raken dat ze zondaars zijn en niet het levensdoel nastreven waarvoor God hen heeft gemaakt. Namelijk om Hem te eren.

Jezus zegt in de Bijbel dat alleen zieken een dokter nodig hebben. Daarmee bedoelt Hij te zeggen dat alleen mensen die zich ook zondaar voelen ernaar verlangen om gered en verlost te worden van hun zonden.

Er zijn mensen die een hele zondige levensstijl hebben en denken dat ze eerst van alles moeten veranderen vóórdat ze tot God kunnen bidden of naar de kerk kunnen gaan. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt.

De Bijbel laat ons zien dat allerlei soorten mensen welkom zijn bij Jezus Christus. Het maakt niet uit wat voor leven ze hebben. Het maakt niet uit hoe slecht ze zijn. Dieven, moordenaars, oplichters, overspelers, prostituees, verslaafden zijn welkom.

Dat wil niet zeggen dat uw leven kan blijven zoals het is. God wil dat we ons bekeren. Dat betekent dat Hij wil dat ons leven verandert. Maar probeer dat niet in eigen kracht te doen! Alleen God kan dat. Hij heeft de kracht om je leven echt te veranderen en dus moet je naar Hem toe gaan.

Mattheüs 9:13, Ezechiël 33:11, Mattheüs 21:31, Lucas 15, Jesaja 1:18, 1 Timotheüs 1:15, Mattheüs 9:13.

Lees verder: God en het lijden